Belasting betalen over spaargeld

belasting betalen over spaargeldBelasting betalen over spaargeld gebeurt via de vermogensrendementsheffing over fictieve rendementen. In tijden van lage rente betalen spaarders daardoor meer belasting over spaargeld dan de rente die zij erover ontvangen. Zij teren in op hun vermogen. Eerlijker zou zijn om de opbrengst te belasten die men daadwerkelijk behaalt met dat vermogen. Ons hoogste rechtscollege heeft geconcludeerd dat de vermogensrendementsheffing strijdig is met het Europees eigendomsrecht. De overheid zou gedupeerde spaarders daarom moeten compenseren. Als men daar geen gevolg aan geeft, bestaat de kans dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens het kabinet daartoe zal verplichten. Maar dat zal een jarenlang slepende procedure vergen.

Belasting betalen over spaargeld op basis van ontvangen rente

In 2019 zei staatssecretaris Snel van financiën toe om de vermogensrendementsheffing grondig te herzien. Het zou de grootste belastinghervorming zijn sinds de introductie van ons huidige belastingstelsel in 2001. Hij zou spaarders willen ontzien en wilde beleggers daarvoor laten opdraaien. Want de aanpassing in box 3 moest natuurlijk wel budgettair neutraal zijn.
Kleine spaarders vrijstellen van spaartax

Concreet stelde Snel voor om particulieren met alleen een spaarrekening bij de bank, vrij te stellen van vermogensrendementsheffing. Pakweg 1,5 miljoen belastingbetalers zouden van zo’n maatregel profiteren.

Aanpassing spaartaks weer van de baan

In 2020 haalde Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën echter een streep door de plannen van Menno Snel om spaartegoeden vanaf 2022 merendeels vrij te stellen van vermogensrendementsheffing. Hij wilde die plannen niet voor zijn rekening nemen, omdat die een hoog fictief rendement neerlegden voor de opbrengst uit beleggen. Het besluit van de staatssecretaris is een domper voor spaarders. In het regeerakkoord was immers de concrete afspraak opgenomen dat er in deze kabinetsperiode een uitgewerkt voorstel zou komen van vermogensrendementsheffing op basis van werkelijke rendementen.

Hoger vrijgesteld bedrag als voorlopige oplossing

De bewindsman wil spaarders en beleggers die momenteel belasting betalen over een fictief rendement dat hoger is dan de feitelijke opbrengst, voorlopig tegemoet komen met een hoger vrijgesteld bedrag. Voor 2020 bedraagt die vrijstelling nog € 30.846,= per persoon, voor fiscale partners dus € 61.692,= in totaal. In plaats van genoemde bedragen zou dat dan kunnen neerkomen op een vrijstelling van € 50.000 per persoon (€ 100.000,= voor fiscale partners). Vijlbrief zinspeelde op een dergelijke maatregel in het programma Buitenhof op 7 juni 2020.
Hoe lang nog belasting betalen over spaargeld?

De afspraken in het regeerakkoord van het kabinet Rutte 3 wekten bij spaarders de verwachting dat een stelsel van belastingvrij sparen in deze kabinetsperiode haalbaar zou zijn. Maar staatssecretaris Vijlbrief liet medio 2020 blijken dat dat er vooralsnog niet van zal komen. Volgens hem kan het nog wel 10 jaar duren voordat er een uitgewerkt voorstel voor belastingvrij sparen ligt. De materie is volgens Vijlbrief te complex voor een oplossing op korte termijn.

Ontvangen gedupeerde spaarders compensatie?

Evenmin is anno 2020 duidelijk of spaarders die door de vermogensrendementsheffing interen op hun vermogen, compensatie zullen ontvangen. Een uitspraak van de Hoge Raad dat het kabinet die schade moet vergoeden, is voor meerdere uitleg vatbaar. Punt van discussie is daarbij of de Raad alleen toekomstig nadeel bedoelt of ook geleden schade uit het verleden vergoed wil zien.