Borg staan, schept verplichtingen

Borg staanBorg staan voor iemands krediet of diens contract van een mobiele telefoon. Onder vrienden vanzelfsprekend, tóch? Beter niet! Borg staan is niet zomaar een vrijblijvende vriendendienst, maar een keiharde overeenkomst. Het kan in het uiterste geval zelfs leiden tot een persoonlijk faillissement. Voordat een potentiële borg een borgstelling ondertekent, moet hij zich eerst zorgvuldig over de daaraan verbonden risico’s informeren.

Wie kan borg staan?

In beginsel kan elke persoon borg staan die handelingsbekwaam is. Naast natuurlijke personen kunnen ook rechtspersonen borg staan. Soms echter kan een borgstelling als immoreel worden beschouwd. Bijvoorbeeld als bij afsluiten van het contract vast stond dat de borg onder druk werd gezet. Of er echt druk werd uitgeoefend, is een vraag die vaak door de rechter moet worden beantwoord. Als een garantie is verleend puur op basis van emotionele verplichtingen, hoeft dat nog niet onwettig te zijn.

Welke vorm moet een borgstellingsovereenkomst hebben?

 

Een borgstellingsovereenkomst moet schriftelijk worden opgesteld. Partijen in het contract zijn:

 • de schuldeiser;
 • de schuldenaar;
 • de borg.

Het is niet mogelijk om alleen een ​​overeenkomst te sluiten tussen schuldeiser en borg. Belangrijk is wel dat een borgstellingsovereenkomst een eenzijdige overeenkomst is:

 • de schuldeiser heeft alleen rechten;
 • de borg heeft alleen verplichtingen.

Welke informatie moet het contract minimaal bevatten?

De volgende punten moeten in beginsel worden opgenomen:

 • details over de onderliggende schuld;
 • de gegevens van de hoofdschuldenaar, de schuldeiser en de borg;
 • omschrijving van de kredietovereenkomst waarvoor de garantie zal gelden;
 • plaats, datum en ondertekening van de contractpartijen.
Heeft aangesproken borg een vordering op schuldenaar?

Ja, in juridisch opzicht eigenlijk wel. In de praktijk laat zich dat echter moeilijk te gelde maken. De hoofdschuldenaar mist immers financiële middelen als de borg werd aangesproken.

Kan borg van garantstelling af?

Theoretisch en onder bepaalde voorwaarden kan een borg zijn garantstelling opzeggen of tegenspreken. Maar omdat dit voor de borg altijd met nadelen gepaard gaat, is dat in de praktijk niet erg effectief. In principe moet er onderscheid worden gemaakt ten overstaan van wie de beëindiging wordt uitgesproken: tegenover de hoofdschuldenaar of de schuldeiser. Theoretisch is dat laatste bijvoorbeeld denkbaar als partijen dit al bij afsluiten van het contract afspreken. Maar aangezien de borg daarvan alleen gebruik zal maken indien de financiële positie van de hoofdschuldenaar verslechtert, is het hoogst onwaarschijnlijk dat een crediteur daaraan wil meewerken.

Borgstelling is ongelimiteerd

Banken houden van garanties. Vaak zijn ze basisvoorwaarde voor het krijgen van een lening. Maar een borg is met zijn gehele vermogen aansprakelijk voor de schuld van een ander. Als laatstgenoemde niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, kan de schuldeiser het volledige bedrag opvragen bij de borg. Er is geen limiet. Om deze reden moet iedereen goed nadenken alvorens zijn hand (financieel) voor iemand anders in het vuur te steken. Wie daar te lichtzinnig mee omgaat, dreigt zelfs een persoonlijk faillissement.

Hoofdelijk aansprakelijk bij gezamenlijke borgstelling

Veel mensen die garant willen staan, zien in een gezamenlijke borgstelling een mogelijkheid om hun eigen risico’s te begrenzen. Zo komt het voor dat de partner en ouders van de schuldenaar zich gezamenlijk aansprakelijk stellen. Maar wees voorzichtig: als een dergelijke borgstelling is afgesloten, is men niet gezamenlijk en solidair aansprakelijk. Anders gezegd: de schuldeiser kan het totaalbedrag halen bij degene die op dat moment liquide is. Voordeel voor de bank is dat zij meerdere mensen kan aanspreken.

Garantstelling allerminst vrijblijvend

Enige tijd geleden haalde het fenomeen borgstelling de krantenkoppen bij onze oosterburen. Burgers die zich garant gesteld hadden voor vluchtelingen, werden door de overheid ter betaling opgeroepen. Sommige daarvan met bedragen van meer dan 10.000 euro. De hulpverleners hadden zich voor vluchtelingen borg gesteld omdat die tijdelijk niet konden betalen voor binnenkomst en accommodatie. De burgers handelden in de overtuiging dat hun garantie zou eindigen bij het stoppen van de asielprocedure. Maar de staat zag dat anders en verlangde de kosten terug van accommodatie en inburgeringscursussen.
Garant met gehele vermogen

Datzelfde kan overigens ook gebeuren als je garant staat voor een vriend die een kapsalon wil openen. Een borgstelling is niet zomaar een kleine gunst, maar een serieus verdrag. Men verplicht zich met zijn hele hebben en houden om de schulden van een ander over te nemen als die uiteindelijk niet in staat is om te betalen. Meestal worden die contracten zelfs zodanig opgesteld dat de bank zelfs niet eerst bij de schuldenaar zelf hoeft aan te kloppen, maar dat deze direct de borg om betaling kan verzoeken. Zoals hiervoor al aangegeven, geldt dat ook in het geval dat meerdere personen garant staan. Elke borg is in dat geval hoofdelijk aansprakelijk voor de hele vordering. Met andere woorden, de schuld hoeft niet gedeeld te worden, maar de bank kan het geld halen waar men dat het snelst krijgt.

Blijf je als borg zelf nog wel kredietwaardig?

Stel je ouders willen zich voor jou garant stellen. Maar zijn ze dan zelf nog wel kredietwaardig? Met andere woorden: kunnen ze dan zelf nog wel iets op krediet aanschaffen? Welnu, dat hangt ervan af:

 • hoe vermogend zijn je ouders?
 • voor welk bedrag staan ze garant?
 • hoe groot is de kans op wanbetaling bij jou?Het maakt dus wel verschil uit of je vermogende ouders zich met 5.000 euro garant stellen voor de financiering van je auto of voor een krediet van pakweg 150.000 euro. Maar in principe verliest men niet meteen zijn kredietwaardigheid door het stellen van een garantie.

Ondertekening schept verplichtingen

Bedenk daarom, een vriendschap kan eindigen, een huwelijk kan stuklopen, maar een borgstelling blijft bestaan. Eenmaal ondertekend, heeft men zich voor altijd verplicht! Stel je daarom bij voorkeur niet garant. En als je het tóch doet, dan alleen als je het betrokken bedrag in een noodsituatie echt kan en wil opbrengen.