Wat als je BKR-gegevens niet kloppen?

OopsJe hebt je BKR-gegevens bij het Bureau Kredietregistratie opgevraagd en je bent het oneens met de informatie die er van jou is vastgelegd. Wat kan je dan doen als je BKR-gegevens niet kloppen?

Als je BKR-gegevens niet kloppen

De kredieten die op jouw naam in de bestanden van BKR geregistreerd staan, zijn afkomstig van de verschillende kredietverstrekkers zelf. Als je de indruk hebt dat die gegevens niet kloppen, neem dan contact op met de kredietverstrekker zelf. Het BKR kan je gegevens niet eigenhandig aanpassen. Dat moet in opdracht van de kredietverstrekker gebeuren.
Hoe klacht indienen bij de kredietverstrekker

Dien een klacht bij je kredietverstrekker altijd schriftelijk in. De klacht moet tenminste drie elementen bevatten:

  • je argumenten: waarom ben je het niet eens met de BKR-registratie;
  • de kredietovereenkomst waarop je klacht betrekking heeft;
  • hoe volgens jou de foutieve registratie hersteld kan worden.

Welke documenten meesturen?

Stuur je schrijven bij voorkeur aangetekend en vergezeld van kopieën van alle relevante bescheiden naar de betrokken kredietverstrekker. Je kan hierbij denken aan:

  • een kopie van de kredietovereenkomst;
  • eerdere correspondentie die al over de kwestie gevoerd is;
  • alle relevante betalingsbewijzen en kwitanties.

Geschillencommissie BKR

Vindt je klacht gehoor bij de kredietverstrekker, dan zal die het BKR verzoeken om je BKR-gegevens aan te passen. Kom je er niet uit met de kredietverstrekker, dan kan je de zaak aanhangig maken bij de Geschillencommissie van het BKR. Dat is een onafhankelijke vereniging van deskundigen inzake privacy-aangelegenheden en kredietverlening. De Geschillencommissie toetst de rechtmatigheid van een BKR-registratie als kredietverstrekker en consument het daarover niet met elkaar eens kunnen worden.

Wat kost het indienen van een bezwaarschrift

De kosten voor het behandelen van je bezwaar door de commissie bedragen € 50,00 per registratie. Word je door de commissie in het gelijk gesteld, dan ontvang je dat bedrag uiteraard terug.
Voorbeeldbrief klacht Geschillencommissie BKR

Geschillencommissie BKR
De Lairessestraat 155 I
1075 HK Amsterdam

Utrecht, 15 januari 2017

Betreft: bezwaar tegen BKR-registratie door ‘naam kredietverstrekker

Dames/heren,
Hierbij wil ik bezwaar aantekenen tegen een registratie die op verzoek van ‘kredietverstrekker’ op mijn naam werd aangebracht in het Centraal Krediet Informatiesysteem van BKR. Mijn bezwaar betreft de registratie van het Doorlopend Krediet met contractnummer ‘XXXXXXXXXXXXXX’.

Ik ben het oneens met de achterstandscodering (A) die bij genoemd krediet is vastgelegd. Ik ben door de kredietverstrekker immers niet op de hoogte gesteld van deze achterstandsmelding en heb dus geen gelegenheid gehad om alsnog aan mijn betalingsverplichting te voldoen.

Aan een eerder verzoek van mijn kant aan de kredietverstrekker om bedoelde BKR-registratie te laten verwijderen, is geen gevolg gegeven. Afschriften van de hier reeds met kredietverstrekker over gevoerde correspondentie, heb ik als bijlage hierbij gevoegd. Ik wil uw commissie verzoeken om deze klacht in behandeling te nemen en mij over uw besluit te informeren.

Met vriendelijke groet,
Naam
adres
Woonplaats