Kredietunie, alternatief voor lening van de bank

kredietunieDoor de crisis zijn banken een stuk strenger geworden met kredieten. Men komt daardoor al gauw uit bij alternatieven zoals de kredietunie.

Wat is een kredietunie?

Ondernemingen die naarstig op zoek zijn naar krediet, zoeken hun heil steeds meer in alternatieve vormen van kredietverlening. Dan kan een kredietunie uitkomst bieden. Dat is een financiële constructie die ook in tijden van crisis tegemoet komt aan de prangende vraag naar bedrijfskrediet. Een ervaren en kapitaalkrachtige ondernemer stelt dan geld en knowhow beschikbaar aan ondernemers met een goed onderbouwd businessplan. Zo’n unie voorziet ondernemers dus niet alleen van krediet. Maar het biedt hen ook inhoudelijke ondersteuning bij hun bedrijfsvoering.MKB-krediet, een belangrijke vorm van financiering

Krediet is een belangrijke bron van financiering. Ook binnen het MKB. En leningen voor het MKB op hun beurt, vormen een belangrijke activiteit van  banken. Maar sinds het uitbreken van de financiële crisis zijn banken een stuk terughoudender met kredietverstrekking aan bedrijven. En vooral het MKB heeft daar last van. De kredietunie kan een oplossing bieden.

Het principe van de kredietunie

Kredietunies worden juridisch meestal vormgegeven als coöperatieve vereniging. Bij een kredietunie deponeren gevestigde ondernemers financiële middelen in een gemeenschappelijke kas. Daaruit financiert men aansluitend ondernemersactiviteiten binnen de sector. Ondernemer aan wie krediet is toegekend, krijgen voor de duur van die lening begeleiding en advies door een ervaren entrepreneur.

De voordelen van een kredietunie

Deze nieuwe vorm van financiering voor MKB’ers maakt een veelbelovende ontwikkeling door. Momenteel overwegen bijvoorbeeld BOVAG en NBOV (belangenbehartiger bakkerijbranche) om een kredietunie op te zetten. Het biedt onder meer de volgende voordelen:

  • men werkt goedkoper dan de traditionele banken;
  • men wikkelt de kredietaanvragen sneller af;
  • kredietgever en kredietnemer kennen elkaar.
Banklicentie helaas (nog) verplicht

Voor het beheren en uitlenen van gelden stelt de overheid een banklicentie nog verplicht. Ook al geschiedt de kredietverlening op onderlinge basis. De Wet Financieel Toezicht kent geen onderscheid tussen grootbanken en een klein initiatief als de kredietunie. Het ministerie van Financiën onderzoekt nog of regulier toezicht op banken een belemmering vormt voor dit veelbelovende initiatief.

Het belang van krediet aan ondernemers

Kredietunies kunnen voor (startende) ondernemers een zeer welkome steun betekenen. Het is een initiatief dat om meerdere redenen een kans verdient:

  • het MKB is goed voor 58% (!) van de totale omzet in het bedrijfsleven;
  • en datzelfde MKB biedt werkgelegenheid aan 60% van de beroepsbevolking.

Verantwoord inspringen in het kredietvacuüm dat door banken is gecreëerd, doet recht aan de belangen van héél werkend Nederland.