Aflossing op hypotheek hoe te bevorderen?

aflossingHoewel aflossing op hypotheekschuld voor veel huishoudens meer dan wenselijk is, lossen huiseigenaren vrijwel niet op hun hypotheekschuld af. Onlangs werd een aantal suggesties geformuleerd om aflosgedrag te bevorderen.

Aflossing stimuleren met vergaande maatregelen

In financiële kringen wordt gepleit voor structurele maatregelen die het aflossen op hypotheekschuld moeten bevorderen. Doorgaans worden schulden in tijden van crisis afgebouwd. Maar de praktijk wijst uit dat dit momenteel niet gebeurt bij hypotheken. Het gros van de hypotheken is aflossingsvrij. En extra of vervroegde aflossing wordt nauwelijks waargenomen.

De totaal uitstaande hypotheeksom neemt volgens het CBS af in Nederland. Maar dat kan worden verklaard door het feit dat banken lange tijd praktisch geen nieuwe hypothecaire leningen meer afsloten. Kennelijk vormde de financiering ervan ook voor hen een probleem.Maatregelen die aflossing bevorderen

Onder meer De Nederlandsche Bank (DNB) is grote voorstander van versneld aflossen van hypothecaire schulden. Daardoor zullen veel huizenbezitters hun financiële positie verstevigen. DNB heeft in dat verband een aantal voorstellen geformuleerd. Die kunnen ertoe bijdragen dat (extra) aflossen aantrekkelijker wordt voor consumenten.

  • banken kunnen overwegen om hun hypotheekklanten minder sancties op te leggen bij vervroegd aflossen. Men kan  dan denken aan een soepeler beleid ten aanzien van de boeterente bij extra aflossing;
  • ook kan de bank woningeigenaren actief benaderen met het verzoek om aflossingsvrije leningen (gedeeltelijk) om te zetten in een hypotheek met periodieke aflossing;
  • de overheid zou het opgebouwde premiedeel in spaarhypotheken voortijdig kunnen laten opnemen, zonder daar fiscale konsekwenties aan te verbinden. Dat premiedeel zou men dan al kunnen aanwenden om af te lossen op de hypotheekschuld. Doorgaans kan men daar pas over beschikken voor de aflossing aan het einde van de looptijd.


Stimuleren aflossing geen dwingend karakter

Vervroegd aflossen moet bij huishoudens leiden tot een versteviging van hun financiële positie. Consumenten zijn op die manier beter gewapend tegen:

  • een mogelijk aantrekken van de rentemarkt;
  • verder inzakken van de huizenprijzen.

De Nederlandsche Bank geeft echter aan dat de voorgestelde maatregelen geen dwingend karakter kunnen hebben. Men wil zich niet mengen in langlopende contracten tussen klant en bank. Liever zou men zien dat de voorstellen deel zouden uitmaken van een groter geheel aan “woonafspraken” waarin  de voltallige woningmarkt zich zou kunnen vinden.